راهکارهای نو برای کسب وکار شما

گروه آفتاب در بخش سواد دیجیتال تلاش می کند  به زبان ساده اطلاعات نسبتاً کاملی از مهارتهای مورد نیاز برای زندگی در دنیای دیجیتال و استفاده از ابزارهای فن آوری را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. بی شک افزایش دانش و سواد صاحبان کسب کار های نوین در این حوزه ما را نیز درRead more about […]